Deklaracja dostępności


Dostępność cyfrowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bip.ops-czdz.pl Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019.04.05.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2019.10.08.

Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: redaktor główny BIP

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach:

 • ul. Kolejowa 37
 • ul. Nad Białką 1B
 • ul. Mickiewicza 19
 • ul. Słowackiego 32a
 • ul. Łukasiewicza 13

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kolejowej 37

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Kolejowej 37 i boczne od wjazdu na parking. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków, do wejścia bocznego prowadzą schody
 • możliwy podjazd do budynku
 • na ścianie wewnątrz budynku zamontowany kontrastowy pas wskazujący ciąg komunikacyjny
 • w budynku znajdują się tablice informacyjne (wizualne) o rozkładzie pomieszczeń
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • do korytarza prowadzą schody
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Pomieszczenia Ośrodka Pomocy Spolecznej przy ul. Nad Białką 1B

 • do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się na pierwszym piętrze prowadzi 1 wejście od ul. Nad Białką 1 B,
 • do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą schody,
 • przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych z tablicą informującą, że po sygnalizacji zejdzie pracownik,
 • dla osób na wózkach dostępna jest tylko klatka schodowa na parterze budynku
 • na ścianie klatki schodowej znajdują się tablice wskazujące ciąg komunikacyjny
 • do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym,
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • brak windy i platformy
 • nie ma recepcji ani portiera,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

Budynek Świetlicy „Zatoka” Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Słowackiego 32a

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od placu wewnętrznego znajdującego się przy ul. Słowackiego oraz wejście boczne od ogródka. Wejście główne znajduje się na parterze, do wejścia bocznego prowadzą schody
 • drzwi wejściowe przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych (szer. 90 cm)
 • dla osób na wózkach dostępna jest jedna sala zajęciowa znajdująca się na parterze budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • do korytarza prowadzą schody
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek Dziennego Domu Senior+ Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19

 • do budynku prowadzi jedno wejście główne, od ul. Mickiewicza (wejście z poziomu chodnika z możliwością podjazdu dla wózków)
 • możliwy podjazd do budynku
 • dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • na ścianach wewnątrz budynku brak kontrastowego pasa wskazujący ciąg komunikacyjny
 • w budynku brak tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sobieskiego oraz ul. Mickiewicza,
 • bezpośrednie wejście do budynku poprzez podjazd dla wózków,
 • możliwy podjazd pod budynek i główne wejście,
 • pomieszczenia budynku dostosowane do przemieszczania się osób na wózkach
 • w budynku znajdują się tablice informacyjne (wizualne) o rozkładzie pomieszczeń,
 • zapewnione są osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • zapewnione osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika).
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera,
 • w budynku nie ma windy ani platformy,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 Budynek Noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 13

 • do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Łukasiewicza 13 i z tyłu budynku od ogrodu
 • do wejścia głównego prowadzi podjazd i schody, brak podjazdu dla wózków,
 • wejście z tyłu budynku jest z poziomu chodnika, a następnie na kondygnację użytkową prowadzą schody
 • możliwy podjazd do budynku
 • na pierwsze piętro prowadzą schody
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • zapewnione są osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób tj. oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji
 • zapewnione jest osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby (pracownika)
 • przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • pomieszczenia nieprzystosowane dla osób na wózkach
 • w budynku nie ma windy ani platformy
 • w budynku nie ma recepcji ani portiera
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do Noclegowni kierowane są osoby samodzielne i w pełni sprawne fizycznie. Osoby niepełnosprawne kierowane są do odpowiedniego typu placówek całodobowych,  spełniających standardy.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona komunikacja w formie określonej w tym wniosku
 • brak dostępności tłumacza języka migowego zarówno w formie bezpośredniego kontaktu, jak i zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje
 • brak środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących ( brak pętli indukcyjnych, systemów FM czy urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia)

Raport o stanie zapewnienia dostępności - Ośrodka Pomocy Społecznej stan na dzień 1.01.2021 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2023 14:22:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie