Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji specjalisty/ki do spraw rozliczeń w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską


Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty/ki do spraw rozliczeń w projekcie "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice" - współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wymiarze nie większym niż 232 godzin w 2014r.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Głównym zadaniem specjalisty/ki ds. rozliczeń jest wprowadzanie do Generatora Wniosków Płatniczych wydatków projektu systemowego POKL, określonych w harmonogramach płatności.

Do pozostałych zadań specjalisty/tki ds. rozliczeń należą:

1.Praca w Generatorze Wniosków Płatniczych,

2.Sporządzanie rozliczeń finansowych projektu,

3.Sporządzanie zestawień obrotów i sald przy użyciu programu EXCEL,

4.Przygotowanie rozliczenia kasowego projektu,

5.Sporządzenie bilansu końcowego,

6.Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

7.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

8.Przygotowanie korespondencji z Urzędem Marszałkowskim związanej z wnioskami o płatność,

9. Współpraca z koordynatorką projektu i opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego,

10.Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów dotyczących wykonywanych
czynności.

Specjalista/ka ds. rozliczeń zobowiązany jest także do:

1) prowadzenia miesięcznych kart czasu pracy z wyszczególnieniem godzin pracy potwierdzających wykonanie zadań i przekazywanie ich wraz z rachunkiem Zamawiającemu,

2) wykonania zlecenia z należytą starannością, przy zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi zadaniami, w szczególności do ochrony danych osobowych osób aktywizowanych - uczestniczek i uczestników projektu, także po zakończeniu umowy.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie od 27.01.2014r. do 31.12.2014r.

V. Wymagania wobec Wykonawcy:

1) wykształcenie ekonomiczne,

2) minimum roczne doświadczenie pracy w zawodzie księgowego lub zawodach pokrewnych,

2) umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Płatniczych i przygotowania wniosków o płatność wraz załącznikami,

3) znajomość dokumentów programowych PO KL,

4) dobra znajomość obsługi komputera.

VI. Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:

Cena oferty : o wadze 100%

VII. Zapłata nastąpi na podstawie:

Faktur/rachunków miesięcznych wystawionych na podstawie miesięcznych kart czasu pracy, które są integralną częścią faktur/rachunków.

Wartość miesięcznych faktur/rachunków zostanie obliczona przez pomnożenie liczby godzin wypracowanych przez specjalistę/kę ds. rozliczeń przez cenę jednej godziny.

Zapłata faktur/rachunków nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru faktury/rachunku przez Zamawiającego.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Kolejowej 37, do dnia 14.01.2014r. do godz.10.00.

3. Do oferty należy dołączyć:

  • CV z opisem doświadczenia,
  • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie pracy w zawodzie i pracy - potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą,
  • Wypełniony formularz oferty ( Załącznik nr 1)

Prosimy o składanie ofert zawierających wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice w godzinach od poniedziałku do środy od 700 do 1500, w czwartki od 700 do 1700, w piątki od 700 do 1300 w terminie do 14.01.2014r. do godz.10.00 ( decyduje data wpływu do Ośrodka).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  07‑01‑2014 13:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  07‑01‑2014 13:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2014 16:09:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie