Asystent rodziny


1. Asystent rodziny

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny przeżywającej  trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystenta rodziny mogą zostać objęte rodziny, które z własnej inicjatywy zgłoszą taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej lub zostaną zobowiązane do takiego działania postanowieniem sądu rodzinnego.Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

 

2. Forma i termin załatwienia sprawy

Warunkiem przyznania pomocy w tej formie zgodnie z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, w terminie do 14 dni od uzyskania informacji o rodzinie przeżywającej trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, a następnie złożenie do Dyrektora OPS wniosku o przyznanie pomocy w formie asystenta rodziny.

Pierwsze spotkanie rodziny z asystentem rodziny następuje w obecności pracownika socjalnego w terminie do 30 dni od daty wszczęcia postępowania w sprawie.

Zakłada się, że okres wsparcia rodziny może trwać około 2 lat.

 

3. Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. pracy socjalnej
ul. Legionów 59a , 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 30 60
e-mail: ps@ops-czdz.pl
www: http://ops-czdz.pl

 

 

4. Godziny pracy

Pracowników socjalnych
poniedziałek-środa  7:00 do 15:00
czwartek  7:00 do 17:00
piątek  7:00 do 13:00

Asystentów rodziny
środa - 12:00 do 15:00

 

5. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 12:57:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 12:57:45
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2024 07:54:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive