Realizacja procedury "Niebieskie karty"


1. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy stanowią jeden
z elementów pracy socjalnej, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie jej skutkom. Osobom
i rodzinom z problemem przemocy pracownicy socjalny oferują pomoc w formie specjalistycznej pracy socjalnej, poradnictwa
i psychoedukacji.

W ramach przeciwdziałania przemocy pracownicy socjalni mogą m.in.:

- dokonać diagnozy sytuacji rodziny poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;
- udzielać informacji o przysługujących prawach i formach pomocy i przyznać rodzinie odpowiednie świadczenie;
- uruchomić interwencję kryzysową, w tym uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”;
- współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie;
- prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby
o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- zapewniać bezpieczeństwo poprzez np. znalezienie schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym
w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
- w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie – zabezpieczyć je poprzez odebranie z rodziny
i niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- organizować niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
- powiadomić o podejrzeniu popełnia przestępstwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, który realizuje oraz nadzoruje pracęz rodzinami w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 

2. Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół ds. pracy socjalnej
ul. Legionów 59a, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 30 60
e-mail: ps@ops-czdz.pl
z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl
www: http://ops-czdz.pl

 

3. Godziny pracy pracowników socjalnych

poniedziałek-środa  7:00 do 15:00
czwartek  7:00 do 17:00
piątek  7:00 do 13:00

 

4. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy społecznej

 

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 13:30:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 13:30:13
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2024 07:55:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive