Świadczenia


      Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 , zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 , zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej:

• sieroctwa
• ubóstwa
• bezdomności
• bezrobocia
• niepełnosprawności
• długotrwałej lub ciężkiej choroby
• przemocy w rodzinie
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
• alkoholizmu lub narkomanii
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
• klęski żywiołowej lub ekologicznej


Główne zasady udzielania pomocy

Osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla jej miejsca zamieszkania i złożyć wniosek.

Wniosek można złożyć osobiście, listownie, telefonicznie lub elektronicznie, może to zrobić przedstawiciel ustawowy albo inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciel ustawowy.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).

Wymagane dokumenty:

1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby (do wglądu).
2. Oświadczenie o stanie majątkowym
3. Oświadczenie o uzyskaniu lub braku jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy /wysokości uzyskanego dochodu należnego za dany okres
4. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków
 • odcinek renty/emerytury
 • inne

5. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczeniezespołu ds. orzekania
  o niepełnosprawności) lub
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub
 • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997r.)

6. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:

 • zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie
 • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy

 

          Kontakt

Dział Świadczeń
Zespół ds. pierwszego kontaktu i  Zespół ds.świadczeń przyznawanych decyzją
adres: ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 44 09 w. 17, 18 lub 20
e-mail: ds@ops-czdz.pl
www: https://ops-czdz.pl

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  19‑02‑2020 12:33:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  19‑02‑2020 12:33:01
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2020 11:38:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive