Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"


1. Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagającei edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Ze względu na stan zdrowia, osoby kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, takiego jak dom pomocy społecznej dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Gmina Czechowice-Dziedzice prowadzi na swoim terenie Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" dla 30 osób w wieku podeszłym.

 

2. Tryb przyjęć

Kierowanie do domu pomocy społecznej odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej:

 • Decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
 • Decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej
 • Decyzja ustalająca opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Wniosek o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej może złożyć dowolna osoba w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach – Dziedzicach. Złożenie wniosku rozpoczyna procedurę kompletowania dokumentacji potrzebnej do przyjęcia do placówki (w tym konieczna jest zgoda przyszłego mieszkańca na pobyt w placówce i ponoszenie odpłatności). Osoby spoza Czechowic-Dziedzic mogą być przyjęte, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami i nie ma osób z gminy starających się o przyjęcie.

Osoby ubezwłasnowolnione mogą być przyjęte za zgodą sądu.

 

3. Odpłatność

Mieszkaniec wnosi odpłatność do wysokości 70% swoich dochodów netto. Jeżeli to nie pokrywa pełnego kosztu miejsca
w placówce, to do odpłatności zobowiązana jest rodzina – współmałżonek, dzieci lub wnuki. Rodzina jest zwolniona z ponoszenia odpłatności jeżeli dochód netto nie przekracza 2103,00 zł na osobę samotną lub 1584 zł na osobę w rodzinie. Jeżeli odpłatność mieszkańca i rodziny nie pokrywa pełnego kosztu miejsca resztę dopłaca gmina, z której pochodzi mieszkaniec.

 

4. Zwolnienie z odpłatności

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej  placówce;
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.
 • osobę, która przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.
 • członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5. Kontakt

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
ul. Zacisze 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 32 215 81 72
e-mail: biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl
www: https://dps.czechowice-dziedzice.pl/

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 11:55:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 11:55:45
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2022 07:55:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive